Ane hanya newe uye ane moyo murefu
Haadi urasike asi utendeuke
Kuita zvaapikira
Jehovha haanonoke 
Zvino zvauriwe
Tsoka dzako dzisatsauka

Uchafara waziva Haanonoke
Haanonoke
Izvi zvaitika zvati utende
Zvati utende
Handina kukuudza here
Kuti kana ukatenda
Mbiri yaMwari uchaiona

Uchashama waziva haanonoke
Kurwara nekufirwa zvati utende
Ndini kumuka nehupenyu
Ani nani anotenda
Haatongofi achararama

Rangarira uzive haanonoke
Kushaya chokubata zvati utende
Tarira ndini Ishe wako
Mwari weiyo nyama yose
Chiripo here chingandiomera ?